Thứ ba, 7/11/2017, 0:0
Lượt đọc: 297

Kê hoạch BDTX năm học 2017 - 2018

Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

-  Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường.

- Cán bộ quản lý (CBQL) và giáo viên (GV) BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.

-  CBQL và giáo viên tham gia BDTX chuẩn bị tâm thế sẵn sàng cho thi nâng hạng viên chức.

- Cán bộ, giáo viên coi đây là nhiệm vụ thường xuyên hàng năm và bồi dưỡng đạt kết quả cao để đáp ứng với yêu cầu hiện nay.

II. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG.

 Tất cả cán bộ quản lý, giáo viên nhà trường.

III. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN BỒI DƯỠNG.

(Xem trong file đính kèm)
Nguồn tin: thptchuongmya.edu.vn

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHƯƠNG MỸ A

Địa chỉ : Số 42 khu Yên Sơn - Thị trấn Chúc Sơn - Chương Mỹ - Hà Nội

Trưởng ban biên tập: Thầy giáo: Nguyễn Hồng Quang - Bí thư Đảng bộ - Hiệu trưởng

Điện thoại: 0243.3868.556 – Email: c3chuongmya@hanoiedu.vn